Vaihda tekstin koko:  A+ A- A
 
 
 
     
 
Tulosta

Yhdessä rakennamme paremman Turun

Turun Vihreiden vaaliohjelma kuntavaaleissa 9.4.2017 (pdf)

Valprogrammet på svenska (pdf)

Vihreät haluavat rakentaa kestävää tulevaisuutta yhdessä kaikkien turkulaisten kanssa. Haluamme uudistaa politiikkaa avoimemmaksi, osallistavammaksi ja reilummaksi. Tahdomme taata kaupunkilaisille tasa-arvoisen, turvallisen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden.

Kuntavaaleissa valitsemme, mihin suuntaan kaupunkiamme viedään. Maan hallitus on leikannut ihmisten hyvinvoinnista, lastemme koulutuksesta ja ympäristönsuojelusta. Vihreät ovat valinneet Turussa toisin. Me valitsemme inhimillisen vaihtoehdon, jossa rakennetaan yhdessä valoisaa tulevaisuutta. Kestävillä uudistuksilla haluamme puolustaa sitä, mikä on arvokasta.

Haluamme nostaa koulutuksen Turun menestystarinaksi, suojella luontoa, torjua köyhyyttä ja luoda uutta työtä ja menestystä. Yhdessä voimme rakentaa Turun asukkaille ja ympäristölle paremman huomisen.

Hyvä tulevaisuus alkaa kouluista

Laadukas koulutus on kaupunkimme tärkeimpiä tehtäviä. Vihreässä koulutuskaupungissa vahvistetaan kaikkien mahdollisuutta kouluttautua iästä, taustasta ja tulotasosta riippumatta. Haluamme pitää kiinni monipuolisista sivistyspalveluistamme ja kehittää niitä vastaamaan muuttuvaan maailman tarpeisiin. Koulutuskaupunki Turussa sivistyspalvelut ovat laadukkaita, monipuolisia ja kaikkien saatavilla.

Laadukas ja tasa-arvoinen päivähoito ja peruskoulu

Tulevaisuudesta ei pidä leikata, siksi satsaamme kouluihin ja päiväkoteihin. Varhaiskasvatus ja peruskoulu antavat tärkeät eväät lasten ja nuorten hyvään tulevaisuuteen. Lasten Turussa päivähoito ja koulutus on laadukasta, tasa-arvoista ja jokaisen saatavilla.

Vihreässä Turussa

 • Ylläpidetään ja rakennetaan laadukasta, kaikkien perheiden saatavilla olevaa ja mahdollisimman lähellä kotia sijaitsevaa varhaiskasvatusta. Täydennetään kunnallista päivähoitoa yksityisellä ja tuetaan perheiden omia valintoja. Säilytetään subjektiivinen päivähoito-oikeus.
 • Toivotetaan erityisen tuen tarpeessa olevat lapset tervetulleiksi lähipäiväkotiin ja huomioidaan riittävästi resursoitujen integroitujen erityisryhmien tarve.
 • Kasvatetaan lapsia monikulttuurisen ja yhdenvertaisen maailman jäseniksi. Eri kulttuurien ja kieliryhmien tapoihin ja taustoihin tutustutaan päiväkotien ja koulujen arjessa.
 • Koulutuksesta ei säästetä. Haluamme, että kouluissa viihdytään, kiusaaminen loppuu ja opetusryhmiä ei kasvateta.
 • Pidetään huolta, ettei pienten lasten koulumatka kasva liian pitkäksi. Varmistetaan, että kouluihin pääsee turvallisia reittejä kävellen, pyörällä ja bussilla.
 • Puututaan sisäilmaongelmiin ja korjataan koulurakennukset terveiksi. Tehdään uusista kouluista koko kaupunginosan viihtyisiä monitoimitiloja ja lisätään koulurakennusten käyttöä koulupäivän ulkopuolella muuhun alueen käyttöön.
 • Rakennetaan esteettömiä leikkipuistoja.
 • Torjutaan eriarvoisuutta jo peruskoulussa ja päivähoidossa. Suunnataan lisätukea kouluihin niillä alueilla, joilla perheiden köyhyys vaikuttaa koulunkäyntiin. Koulujen painotusluokkia ja kerhotoimintaa tuetaan lasten ja nuorten monipuolisen ja kaikkien ulottuvilla olevan harrastustoiminnan mahdollistajina.
 • Kokeillaan päivähoidossa erilaisia aukioloaikoja ja tuntiperustaisia maksuja. Muutetaan neljä tuntia päivässä tarjottava varhaiskasvatus kaikille perheille maksuttomaksi.

Nuoria kuunteleva Turku

Kaupunkitila kuuluu myös nuorille. Haluamme että Turku uudistuu tulevien sukupolvien näköiseksi. Nuorten tarpeet tulevat huomioiduksi kun nuoret ovat mukana päätöksenteossa ja saavat vaikuttaa siihen miten kaupunkia tulee kehittää. Päätöksenteon pitää tukea aikuistuvia nuoria ennaltaehkäisevillä ja korjaavilla palveluilla. Tavoitteenamme on, että yhtään nuorta ei päästetä putoamaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Nuorten Turussa kaikilla nuorilla on tilaa toteuttaa itseään ja löytää oma polkunsa.

Vihreässä Turussa

 • Tartutaan nuorisotakuuseen: jokaiselle alle 25-vuotiaalle on tarjottava työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka. Varmistetaan ettei kukaan nuori jää ilman asuntoa.
 • Tarjotaan mahdollisuuksia ja tiloja nuorten omaehtoiseen toimintaan ja reagoidaan nuorisokulttuurin muutoksiin. Tuetaan harrastustoimintaa, jotta perheiden varattomuus ei estä nuorten mahdollisuutta harrastuksiin.
 • Nuoret otetaan aktiivisesti mukaan ja heille annetaan valtaa päätöksenteossa ja päätösten valmistelussa.
 • Kehitetään Vimmaa ja muita nuorisotiloja keskustan ulkopuolella vieläkin monipuolisemmiksi.
 • Taataan kaikille alle 25-vuotiaille maksuton ehkäisy.

Suomen paras opiskelukaupunki

Turussa voi opiskella monipuolisissa ammattikouluissa, laadukkaissa lukioissa ja kuudessa maan johtavassa korkeakoulussa. Suomen sivistyspääkaupungissa panostetaan elinikäiseen oppimiseen. Samalla edistetään valmistuvien opiskelijoiden jäämistä Turkuun.

Vihreässä Turussa

 • Kannustetaan nuoria tekemään mieleisiään valintoja lisäämällä mahdollisuutta opiskella sekä ammatillisen koulutuksen että lukion kursseja.
 • Mahdollistetaan elinikäinen oppiminen aikuiskoulutuksen ja eri oppilaitosten yhteistyöllä.
 • Tehdään Ruiskadulle ammatillisen koulutuksen yhteinen kampusalue, mikä mahdollistaa koulutusrajat ylittäviä valintoja. Rakennetaan Kupittaan korkeakoulujen kampusalueesta viihtyisä ja nykyaikainen.
 • Pidetään huolta, että koulutuksen digitalisaatiosta saadaan kaikki hyöty irti, ja varmistetaan, että kaikilla opiskelijoilla ja opettajilla on käytettävissään modernia tietotekniikkaa, joka vastaa opetuksen tavoitteita.
 • Toisen asteen oppilaitosten mahdollisuutta tarjota tehostettua ja erityistä tukea parannetaan kesk
 • eyttämisten vähentämiseksi.
 • Varmistetaan että kouluissa on riittävästi lähiopetusta sekä opinto-ohjaajien ja psykologien tukea.Tarjotaan nuorille ja opiskelijoille kaupungin kaikilla toimialoilla harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja ja aloitetaan kokeilu kesäyrittäjyysseteleistä, joilla nuoret voivat tuetusti perustaa oman yrityksen.
 • Tarjotaan edullisia ja hyväkuntoisia asuntoja kotimaisille ja kansainvälisille opiskelijoille.
 • Panostetaan maahan muuttaneiden sekä vähemmistötaustaisten nuorten koulutuserojen kaventamiseen.

Vehreä luonto, hiilineutraali Turku

Kaikki päätöksenteko on ympäristön ja tulevien sukupolvien kannalta kestävää. Viihtyisillä asuinalueilla on monimuotoista luontoa ja mahdollisuus liikkua vähäpäästöisesti. Haluamme jättää tuleville sukupolville hiilineutraalin Turun, joka on korvannut fossiilisen energian uusiutuvalla, kierrättää arvokkaita resursseja ja mahdollistaa autottoman arjen. Monimuotoisessa Turussa luonto ja vähäpäästöiset liikkumismahdollisuudet ovat kaikkien saatavilla.

Ilmasto- ja luontoystävällinen Turku

Luonto ja monimuotoisuus ovat vihreille itseisarvoja. Haluamme rakentaa Turusta ilmastoa ja ympäristöä suojelevan kaupungin. Viihtyisässä kaupungissa jokainen asukas näkee ikkunastaan vihreää luontoa. Kaikessa politiikassa huomioidaan kasvihuonekaasujen vähentäminen. Arvostamme asukkaille tärkeitä metsiä, niittyjä ja rantoja.

Vihreässä Turussa

 • Vähennetään kasvihuonepäästöjä ja uudistetaan Turusta hiilineutraali kunta vuoteen 2040 mennessä.
 • Pidetään huolta luonnonvaraisten eläinten viherkäytävistä. Säilytetään asukkaille tärkeitä kaupunkimetsiä ja laajennetaan Turun kansallista kaupunkipuistoa. Tutkitaan uusilla asuinalueilla mahdollisuutta rakentaa viherkattoja.
 • Vähennetään ääni- ja valosaastetta esimerkiksi laskemalla nopeusrajoituksia ja käyttämällä automaattivalaistusta.
 • Tehdään kestävästä luontomatkailusta Turun uusi vetovoimatekijä. Luodaan Turun saaristoon Itämeren sukelluspuisto, jotta ihmiset voivat tutustua Itämeren luontoon.
 • Vaalitaan luonnonsuojelualueita ja arvokkaita luontokohteita.
 • Varmistetaan, että kaikki merenrannat eivät ole yksityisessä omistuksessa, jotta niitä on myös kaupunkilaisten vapaassa käytössä.
 • Pidetään huolta Itämerestä. Vesistöihin kohdistuvaa ravinnekuormitusta vähennetään ja vaelluskalojen elinympäristöjä kunnostetaan. Läjitetään ruoppausjätteet jatkossa maalle eikä vesistöihin.
 • Edistetään ruokahävikin pienentämistä perustamalla yhteinen hävikkiruoan kokoamispiste. Annetaan turkulaisille uusia mahdollisuuksia kasvattaa omaa ruokaa.
 • Lisätään kasvisruuan osuutta julkisissa ruokaloissa ja suositaan lähi- ja luomutuotantoa.
 • Edistetään jätteiden uusiokäyttöä ja kierrätystä. Laajennetaan jätehuoltomääräyksissä biojätteen ja muovin keräystä.
 • Irtaudutaan Fennovoimasta. Tehdään asukkaille rakennusmääräyksillä ja neuvonnalla helpoksi ryhtyä itse uusiutuvan energian pientuottajaksi.
 • Luovutaan fossiilisista polttoaineista. Kaupunki painottaa hankinnoissaan ja kilpailutusvaatimuksissaan sähköautojen käyttöä sekä eettisiä ja ekologisia vaatimuksia.
 • Mahdollistetaan geotermisen laitoksen rakentaminen kaukolämmön ja sähköntuotannon tarpeisiin.

Raitiotien, joukkoliikenteen ja pyöräilyn uusi aika

Haluamme uudistaa liikkumista vähäpäästöiseksi, helppokäyttöiseksi, esteettömäksi ja uutta tekniikkaa hyödyntäväksi. Tarvitsemme lisää turvallisia pyöräväyliä ja sujuvaa joukkoliikennettä. Älykkään liikkumisen Turussa otetaan tulevaisuudessa käyttöön uusia ekologisia liikkumismuotoja.

Vihreässä Turussa

 • Rakennetaan raitiotie ja siirrytään muussa joukkoliikenteessä asteittain sähköbusseihin.
 • Kuunnellaan kuntalaisia ja kansalaisjärjestöjä uusien pyöräväylälinjausten suunnittelussa.
 • Humalistonkadun ja Kivenhakkaajanpolun pyöräväylät tulee toteuttaa vuoden 2017 aikana. Lisäksi tulee toteuttaa muita uusia pyöräväyliä alkaen Puutarhakadusta, Itäisestä Rantakadusta ja Itäisestä Pitkäkadusta.
 • Pidetään huolta pyöräväylien talvikunnossapidosta. Rakennetaan lisää pyöräparkkeja ja pyöränhuoltopisteitä. Tuodaan Turkuun sähköisiä kaupunkipyöriä
 • Parannetaan liikenneturvallisuutta vaarapaikoissa. Rakennetaan erillisiä nopean pyöräilyn väyliä. Merkitään pyöräväylät ja invapaikat erottuvilla väreillä.
 • Osoitetaan joukkoliikenteelle etuajo-oikeuksia ja omia kaistoja.
 • Edistetään yhteiskäyttöautojen saatavuutta ja sähköautojen latauspisteverkon rakentumista.

Hyvinvoinnin ja kulttuurin Turku

Hyvinvoinnin lisääminen ja terveysongelmien ennaltaehkäisy ovat vihreän päätöksenteon kulmakiviä. Sosiaali- ja terveysuudistuksen jälkeen haluamme yhä enemmän panostaa hyvinvointia lisääviin asioihin, kuten liikuntaan ja kulttuuriin. Hyvinvointikaupunki Turussa ehkäistään eriarvoisuutta ja syrjäytymistä ennen kuin ongelmia syntyy. Kaikessa päätöksenteossa noudatetaan tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita.

Hyvää huolenpitoa kaikista

Turun tehtävä on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia. Vihreille tämä tarkoittaa riittävää ja monipuolista palvelutarjontaa, ennaltaehkäisevää työtä ja oikea-aikaista hoitoa. Riittävä toimeentulo on tärkeä edellytys hyvälle elämälle ja arjelle. Asukkaistaan huolehtivassa Turussa torjutaan köyhyyttä, pidetään huolta yhteiskunnan turvaverkoista ja taataan arvokas vanhuus.

Vihreässä Turussa

 • Mahdollistetaan seisomapisteiden avulla aktiivisempi arki ja istumisen vähentäminen julkisissa tiloissa.
 • Puututaan ihmisten ja asuinalueiden sosiaali- ja terveyseroihin varhaisessa vaiheessa ja huolehditaan ennaltaehkäisevistä hyvinvointipalveluista. Ehkäistään ihmisten alueellista eriarvoisuutta.
 • Vastataan asukkaiden tarpeisiin nopeasti kehittämällä sähköisiä palveluja ja mahdollistamalla toimiva sähköinen ajanvaraus.
 • Sijoitetaan uudisrakentamisessa päiväkoteja ja vanhusten asumispalveluja samoihin rakennuksiin ja kortteleihin.
 • Rakennetaan uusia esteettömiä senioripalvelutaloja tukemaan vanhusten omatoimisia aktiivisen elämän vuosia.
 • Vanhukset asuvat halutessaan kotona, ja sinne taataan yhteistyössä omaisten kanssa sopien riittävät vanhusta kunnioittavat julkiset kotipalvelut. Taataan ikäihmisille pääsy ympärivuorokautiseen asumispalveluun kahdessa kuukaudessa ja lisätään omia tehostetun palveluasumisen paikkoja.
 • Torjutaan eri-ikäisten yksinäisyyttä lisäämällä erilaisia yhteisöllisiä toimintoja järjestöjen kanssa.
 • Kannustetaan kaupungin tukea saavia järjestöjä huomioimaan monikulttuurisuus toiminnassaan. Parannetaan kaupungin palveluiden tarjontaa eri kielillä sekä selkokielellä.
 • Rasismia ja syrjintää ei hyväksytä ja vihapuheeseen puututaan.
 • Tarjotaan kuntapaikkoja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille, suhtaudutaan myönteisesti vastaanottokeskuksiin ja kehitetään kotoutumista.
 • Huolehditaan vähemmistöjen – kuten mielenterveyskuntoutujien, vammaisten ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen – hyvinvoinnista, kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta.

Alati monipuolistuva kulttuuritarjonta

Kulttuuri lisää kaupunkilaisten hyvinvointia, synnyttää luovaa taloutta ja elävöittää kaupunkia. Kulttuuria vaalitaan hyödyntämällä kaupungin omien kulttuurilaitosten osaamista, tukemalla kaupungin lukuisia vapaita toimijoita ja huolehtimalla kulttuurin konkreettisista toimintaedellytyksistä. Vaihtoehtoinen kulttuuri kuuluu myös oleellisesti Turkuun. Omaehtoinen ruohonjuuritason kulttuuritoiminta tuottaa aktiivista kaupunkilaisuutta.

Vihreässä Turussa

 • Remontoidaan konserttitalo uudeksi musiikkikeskukseksi ja uudistetaan samassa yhteydessä Puutori kulttuurin keskusaukioksi.
 • Tuetaan alakulttuurien toimintamahdollisuuksia ja otetaan tavoitteeksi osallistavan kulttuurin lisääntyminen esimerkiksi graffittikolmioita ja katutaidetta lisäämällä.
 • Rakennetaan ulkoilmalava Kupittaan puistoon.
 • Järjestetään museoissa ilmaisen sisäänpääsyn kampanjoita.
 • Kehitetään kirjastoja julkisina ajanviettopaikkoina, joissa on mahdollisuus opiskella, työskennellä ja viihtyä. Parannetaan sivukirjastojen aukioloaikoja laajentamalla itsepalvelua.
 • Tuetaan kulttuuripääkaupungin perintöä ja tuetaan monipuolista taidetta kaupungissa.
 • Tapahtumien järjestämisen lupakäytäntöjä helpotetaan muun muassa sähköistämällä.
 • Varataan uusissa rakennusprojekteissa prosentti kustannuksista taiteeseen.
 • Kulttuuripalvelut ja -tapahtumat kuuluvat myös lähiöihin. Tapahtumien järjestämistä keskustan ulkopuolella helpotetaan ja siihen kannustetaan.
 • Huolehditaan että kaupungissa on kohtuuhintaisia tiloja kulttuuritoimintaa järjestävien käyttöön.

Innostetaan liikkumaan

Liikuntaan laitettu euro maksaa itsensä takaisin asukkaiden hyvinvointina. On tärkeää suunnitella kaupunkiympäristöä liikkumista edistäväksi ja huolehtia siitä, että erilaisilla lajeilla on tilaa liikuntapaikoissa eri alueilla. Aktivoivassa Turussa on helppo liikkua ja iloita liikunnasta.

Vihreässä Turussa

 • Kannustetaan hyötyliikuntaan kattavalla pyörätieverkostolla sekä katujen ja koulujen välituntipaikkojen hyvällä talvikunnossapidolla ja valaistuksella.
 • Huolehditaan maksuttomista liikuntapaikoista, kuten lenkkipoluista, uimarannoista, luonnonjääkentistä ja pelikentistä. Rakennetaan lisää ulkoilmakuntosaleja eri puolille kaupunkia.
 • Keskitytään koululiikunnassa kannustamiseen ja erilaisten lajien esittelyyn.
 • Erilaisilla lajeilla on tilaa toimia ja kenenkään mahdollisuus liikuntaharrastukseen ei riipu varallisuudesta.
 • Rakennetaan Aurajokeen kelluva uimala.

Elinvoimainen ja kehittyvä kaupunki

Vihreässä Turussa talous, sosiaalinen kokonaisuus ja ympäristön tila kehittyvät yhdessä. Elinkeinotoiminta on vireää ja yrittäjiä tuetaan kehittämään uusia ratkaisuja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Taloudellista hyvinvointia lisätään kehittämällä ympäristöystävällisiä ratkaisuja, panostamalla luovaan talouteen ja telakan toimintaan. Kehittyvässä Turussa uskalletaan uudistua ja rakennetaan kaupunkiympäristöä tulevaisuutta varten.

Vireää elinkeinotoimintaa ja uutta työtä

Kasvava kaupunki tarvitsee lisää uusia työpaikkoja. Vihreän työllisyyspolitiikan tavoitteena on, että mahdollisimman monenlaiselle osaamiselle on kysyntää alueemme työpaikoilla. Vireä elinkeinotoiminta ja modernisti kehittyvä kaupunki houkuttelevat eri alojen yrityksiä ja investointeja ja tuovat asukkaille työtä.
Toteutetaan tunnin juna Helsinkiin ja aloitetaan henkilöjunaliikenne Uuteenkaupunkiin.

Vihreässä Turussa

 • Rakennetaan raitiotie Varissuolta Runosmäkeen tai Raisioon. Yhdistetään raitiotielinjalla Itäharju, Kupittaa, TYKS, kampusalue, kauppatori ja tuleva matkakeskus saman linjan varrelle. Tehdään jatkosuunnitelmia yhteyksistä Skanssiin Raisioon, Linnakaupunkiin ja Hirvensaloon.
 • Lisätään varoja palkkatuettuun työllistymiseen. Mahdollistetaan osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien palkkaamista kaupungin yhtiöihin.
 • Lisätään yhteistyötä järjestöjen ja yrittäjien kanssa.
 • Luodaan kaupungille uusi kokeilukulttuuri, jotta voidaan kokeilla jouhevasti uusia ja erilaisia ratkaisuja, esimerkiksi loma-aikana suljettujen tilojen antamista pop-up -toiminnan käyttöön.
 • Siirrytään työvoimapalveluissa maksamaan vaikuttavuudesta – siitä, että ihmiset työllistyvät. Etsitään aktiivisesti uusia ratkaisumalleja työttömien tilanteen parantamiseksi.
 • Panostetaan maahanmuuttajien kotoutumiseen. Tehdään kaupungista maahanmuuttajien työllistymisen hyvä esimerkki.
 • Mahdollistetaan kadunvarsiyrittäjille liiketilansa edustalla sijaitsevan pysäköintipaikan vuokraaminen liiketoimintaa varten.
 • Varmistetaan Turun sataman elinvoimaisuus. Turku on Suomen portti maailmalle.
 • Kannustetaan valmistuvia opiskelijoita jäämään Turkuun yrittäjinä tarjoamalla kannustimia ja verkostotukea.

Rakennettu ympäristö ja luonto hyvässä sopusoinnussa

Viihtyisät kaupunginosat, hyvät joukkoliikenneyhteydet, saavutettavat lähipalvelut ja vireä keskusta tekevät Turusta ihmisten kaupungin. Haluamme kehittää keskustaa kaikkien kokoontumispaikaksi ja korostaa eri asuinalueiden hyviä ominaispiirteitä. Uusissa rakennuskohteissa tulee hyödyntää mielenkiintoisia yksityiskohtia, uusia ideoita ja monipuolista viherrakentamista. Rakennusten Turussa sommitellaan modernit rakennukset ja suojellut historialliset kohteet sopivasti yhteen.

Vihreässä Turussa

 • Rakennetaan tiivistä, viihtyisää ja arkkitehtonisesti tasokasta kaupunkia vanhaa kunnioittaen ja suojellen sekä viheralueita säilyttäen. Keskitetään uusi rakentaminen olemassa olevan asutuksen ja joukkoliikenneyhteyksien luo. Karsitaan poikkeuslupiin perustuvaa rakentamista.
 • Huomioidaan pienituloisten mahdollisuus asua kaikilla asuinalueilla. Varataan kaavoissa tontteja kaupungin vuokra-asuntotuotannolle, lisätään kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen määrää ja torjutaan asunnottomuutta.
 • Varmistetaan, että keskustassa on lapsiystävällisiä palveluja, leikkipaikkoja, puhdasta ilmaa ja turvallista liikkua. Laajennetaan kävelykeskustaa.
 • Suunnitellaan korkeaa rakentamista hallitusti, soveltuville alueille ja pidetään kiinni arvokkaiden rakennusten suojelusta. Ei rakenneta tornia Kakolanmäelle.
 • Otetaan joutomaa-alueet ja entiset teollisuusalueet eli ns. brownfield-alueet parempaan käyttöön.
 • Tehdään autottomasta elämästä helppo valinta. Kevennetään parkkipaikkamitoituksia asuntorakentamisen yhteydessä.
 • Huomioidaan esteettömyys ja vihersuunnittelu kaikessa uudisrakentamisessa.
 • Uusissa rakennushankkeissa ja korjausrakentamisessa lisätään laadunvalvontaa, jotta julkinen rakennuskanta pysyy terveenä ja pitkäikäisenä.

Kestävää taloutta, avointa päätöksentekoa

Vihreässä Turussa päätökset tehdään yhdessä. Haluamme uudistaa turkulaista demokratiaa: päätöksenteon on oltava niin avointa, että asukkaat voivat osallistua siihen kaikissa vaiheissa. Osallistavassa Turussa asukkaiden tieto ja ideat omasta asuinalueestaan toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi.

Talous ja tulevat sukupolvet

Haluamme tehdä pitkällä aikavälillä talouspolitiikkaa, joka tähtää kaupungin talouden tasapainoon. Emme halua elää velaksi tulevien sukupolvien kustannuksella, mutta emme myöskään voi leikata kohtuuttomasti kaupunkilaisten tulevaisuudesta. Kestävän talouspolitiikan Turussa ei jätetä jälkipolville kohtuutonta sosiaalista, ekologista tai taloudellista velkaa.

Vihreässä Turussa

 • Ennaltaehkäisy tulee aina halvemmaksi kuin korjaavat toimenpiteet. Haetaan kustannussäästöjä byrokratiaa karsimalla, tehdään asioita aiempaa tehokkaammin ja hyödynnetään uutta teknologiaa.
 • Hoidetaan pääosa palvelutuotannosta kustannustehokkaasti ja järkevästi, kaupungin omana toimintana.
 • Mahdollistetaan pienten ja paikallisten toimijoiden osallistuminen isompiin kilpailutuskokonaisuuksiin.
 • Turku toimii aktiivisesti valtion suuntaan uusia valtionosuusleikkauksia vastaan.
 • Turun kaupungin julkisissa hankinnoissa huomioidaan ekologisesti, eettisesti ja sosiaalisesti kestävät arvot.

Avoimempaa päätöksentekoa

Päätöksenteko Turussa on avointa ja läpinäkyvää ja kuntalainen voi vaikuttaa myös vaalien välillä. Valta on asukkailla, eikä päätöksiä voi ostaa. Haluamme kehittää kaupungin johtamisjärjestelmää demokraattisemmaksi ja osallistaa asukkaita enemmän päätöksentekoon.

Vihreässä Turussa

 • Velvoitetaan lautakunnat ja kaupunginhallitus vähintään kahteen asukkaille avoimeen kokoukseen vuodessa. Avataan päätöksentekoa jo valmisteluvaiheessa paremmin kaupungin verkkosivuilla.
 • Vahvistetaan asukkaiden osallisuutta ja kutsutaan kaupunkilaisia keskustelemaan Turun kehittämisestä Otetaan suunnitteluun mukaan kaiken ikäisiä turkulaisia heitä koskevissa asioissa.
 • Järjestetään kansanäänestyksiä suurista kaupunkilaisia kiinnostavista kysymyksistä ja edistetään lähidemokratiaa.
 • Arvioidaan päätöksiä tehtäessä niiden sukupuolivaikutuksia.
 • Edistetään kuntien omistamien yhtiöiden päätöksenteon avoimuutta.
 • Yhtenäistetään kaupungin avustusjärjestelmää avoimemmaksi ja reilummaksi.
 • Valmistellaan kaupungille uusi johtamisjärjestelmä ja valitaan pormestari vuonna 2021, jotta kaupungin ylin johto nimetään jatkossa kuntavaalien tuloksen mukaisesti.
Viimeksi päivitetty 25.01.2017 08:49
 
 
     
 

Etusivu

Ajankohtaista
Sanottua
Tiedotteet
Tapahtumakalenteri

Toiminta
Valtuustoryhmä
Luottamustoimet
Visiot ja ohjelmat
Vihreät Suomessa ja Euroopassa
Liity jäseneksi
Extranet

Yhteystiedot
Media
Tiedotteet

Yhdistykset
Turun seudun vihreät ry
Turun seudun vihreät naiset ry
Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ry
Åbonejdens svenska gröna r.f.
Turun vihreä kunnallisjärjestö ry

Kunnallisvaalit
Ajankohtaista
Ehdokkaat
Vaaliteemat
Keskustan kehittämisohjelma - Ihmisten keskikaupunki
Tee lahjoitus

Vähä Hämeenkatu 12a, 20500 Turku, p. 050 313 9571, turku@vihreat.fi

 
Liity jäseneksi Tee lahjoitus